phone-call 021-66468726

جزئیات

  • فعالیت دانش آموزان پایه چهارم، آزمایش حباب سازی- دبستان دخترانه درخشان
  • تاریخ 7 مهر 1398
  • نویسنده فاطمه سادات کاظمی

فعالیت دانش آموزان پایه چهارم، آزمایش حباب سازی- دبستان دخترانه درخشان

اشکال مختلف حباب ساز ، بر شکل نهایی حباب ها اثری ندارد و شکل حباب ها نهایتا کروی خواهد بود.

دانش آموزان پایه چهارم در زنگ شیرین علوم اشکال مختلف حباب  را بازی با حباب ساز آموختند.

 

تصاویر کلاس عملی علوم پایه چهارم- 7 مهر 98

 

فعالیت دانش آموزان پایه چهارم، آزمایش حباب سازی- دبستان دخترانه درخشان

 
فعالیت دانش آموزان پایه چهارم، آزمایش حباب سازی- دبستان دخترانه درخشان
فعالیت دانش آموزان پایه چهارم، آزمایش حباب سازی- دبستان دخترانه درخشانفعالیت دانش آموزان پایه چهارم، آزمایش حباب سازی- دبستان دخترانه درخشان